​برج چاملیجا استانبول

ادامه مطلب

برج چاملیجا، نماد جدید استانبول، 29 می افتتاح می‌شود
​​​​​​​